Església parroquial

Denominació

Església parroquial

Localització: Plaça de l'Església

Localització cronològica: 1894

Clau: 03

Nivell de protecció: integral

 

Descripció

Edifici de planta rectangular, format per una sola nau amb capelles laterals, d'estil neogòtic. Té una torre campanar adossada a la façana i inclosa al rectangle de la planta. L'edifici està construït amb maó massís i sòcol de pedra natural. La rematada del campanar com també el cos que conté les campanes són de maó vist, mentre que la resta de l'edifici està lluït i pintat. L'accés se situa al front est, amb una portada atrompetada i un timpà esculpit. La façana principal es completa amb una rosassa i una rematada que manifesta el cobriment a dos aigües de la nau. La coberta és de teula àrab a dos aigües i la rematada del campanar és un tronc de piràmide hexagonal fabricat amb maó massís vist i rematat amb una bola.

 

Entorn

L'edifici està flanquejat per dos places en els seus fronts est i oest, les quals constitueixen el pol principal de la trama urbana.

Nivell de protecció existent: general

Estat de conservació: bo

Usos: equipament religiós

Estat d'ocupació: total

Règim urbanístic: sòl urbà

Règim jurídic: propietat privada

 

Observació d'interés

Interés tipològic: valor ambiental

Solucions ornamentals: coronació brancals llindes

Interés paisatgístic: incidencia visual caràcter articulador caràcter representatiu interés cultural