Restes del palau del marqués de casa Ramos

Denominació

Restes del palau del marqués de casa Ramos

Localització: C/ Puríssima, 7

Localització cronològica: cap a 1850

Clau: 06

Nivell de protecció: parcial

 

Descripció

Restes arqueològiques del palau del marqués de casa Ramos, que es conserven integrades en una edificació d'ús residencial. Estan inspirades en els corrents historicistes del s. XIX. S'hi conserva una porció del mur del palau amb la seua rematada merletada. Aquesta rematada ocupa, aproximadament, la meitat de l'ample de la façana de l'edifici on estan integrades. També s'hi conserven els buits originaris, de component vertical dominant, flanquejats per pilastres amb capitells simplificats i rematats amb una llinda, també amb motlura simplificada. La façana està remolinada i conserva la morfologia originària de mur de maçoneria.

 

Entorn

Edifici situat en un dels carrers principals de la població, amb una vorera l'amplària de la qual permet arbratge als escocells i està elevada por damunt del nivell de la resta de voreres.

Nivell de protecció existent: cap

Estat de conservació: regular

Usos: vivenda

Estat d'ocupació: parcial

Règim urbanístic: sòl no urbanitzable

Règim jurídic: propietat privada

Informació bibliogràfica: Jaen Urban, Gaspar. "Aproximación al municipio de l'Eliana"

 

Observació d'interés

Interés tipològic: valor ambiental

Solucions constructivas: Coronació brancals llindes

Interés paisatgístic: Interés cultural caràcter representatiu