Torre del Virrei

Denominació

Torre del Virrei o de Babà

Localització: C/Torre de Babà

Clau: 01

Nivell de protecció: parcial

 

Descripció

Edifici de planta quadrangular, format per un cos rectangular amb coberta a dos aigües, que té adossada una torre en un dels seus cantons. Hi ha altres volums menors adossats al principal i, a més, un pati. Els buits són de composició predominantment vertical, amb llinda semicircular, que es distribueixen en dos plantes. L'accés a l'edifici es troba centrat en planta, al costat major de l'edifici. Destaquen els tres buits sobre l'accés, que s'obren a l'exterior amb voladissos i estan tancats amb enreixats. El coronament de la torre té una composició simètrica als seus quatre costats, amb buits aparellats i extrem amb llindes.

 

Entorn

L'edifici se situa al límit oest del municipi, a la vora d'una xicoteta illa de cases situada al costat de la línia del ferrocarril metropolità. L'edifici gaudeix de vistes sobre sòl agrícola.

Nivell de protecció existent: general

Estat de conservació: rehabilitat

Usos: equipament cultural

Estat d'ocupació: parcial

Règim urbanístic: sòl urbà

Règim jurídic: propietat pública

 

Observació d'interés

Interés tipològic: valor ambiental

Solucions constructives: coronació; brancals; llindes

Solucions ornamentals: enreixat

Interés paisatgístic: incidència visual interés cultural caràcter representatiu