Formulari de cerca

Ermita Sant Elies
Antiga ermita de sant Elies i santa Anna
Localització:C/ Ave Maria, 6
Clau: 05
Edifici de planta rectangular, d'una altura, situat en un cantó. Respon a la típica planta basilical amb accés centrat en planta, en un dels seus costats menors. L'estructura és de pòrtics paral·lels a façana amb murs portants exteriors de tapiera. La coberta és a dos aigües, de tall àrab. Els murs exteriors estan arrebossats i encalats. L'accés es produeix mitjançant un buit voltat amb forma d'arc de mig punt, que permet una gran amplitud d'aquest. Pareix ser que és la primitiva construcció alçada pels pares carmelitans en establir-se a l´Eliana; per tant, pot ser considerada com l'origen de l'assentament que generà la població actual.
 
Es troba a la zona d'eixample de la ciutat, situada en un cantó. L'entorn és de carrers ortogonals relativament amples, tot i que la seua localització és propera al nucli antic.
Nivell de protecció existent: cap
Estat de conservació: bo
Usos: activitats recreatives
Estat d'ocupació: total
Règim urbanístic: sòl urbà
Règim jurídic: propietat privada
 
Observació d'interés
Interés tipològic: valor ambiental
Solucions constructives: estructura amb llindes
Solucions ornamentals: carpinteria
Interés paisatgístic: interés cultural; caràcter representatiu
 
Documentació complementària
Observacions: per a una millor conservació, s'haurien d'eliminar els cablejats elèctrics de la façana de l'edifici.
 
Site developed with Drupal