Formulari de cerca

Molí de la Lluna
Localització: c/ Alboraig/Alborache s/n, barranc de Mandor
Localitzación cronológica: al voltant de 1800
Clau: 04
Conjunt format per l'agrupació de diversos volums, un d'ells, d'una altura i la resta de dues altures i adossats entre ells formant una "U" en planta, encara que aquesta geometria ha sigut modificada amb l'addició d'altres volums por necessitats funcionals de l'activitat exercida en l'edifici. Les cobertes són de teula àrab i, en general, a dues aigües llevat d'un xicotet volum adossat a la testera del bloc principal, que es cobrix amb un únic pendent i un dels braços de la "U". Dins del conjunt destaca el bloc principal, orientat a l'oest, en el qual se situa l'accés centrat en planta. La composició de la façana es simétrica en la planta primera, amb finestres quadrades. A la façana se li adossen dos absis semicirculars, el primer en el seu centre, amb l'altura de la planta baixa, cobert amb teula àrab; el segon en un dels cantons, elevat a l'altura de la primera planta. L'estructura és de murs paral·lels a façana, els quals estan fabricats de tàpia, revocats i emblanquinats. La configuració de l'edifici en planta dóna lloc a un gran pati central interior que permetia les maniobres de les cavalleries que transportaben el gra.
 
 
L'edifici es troba en una parcel·la situada a la vora del barranc de Mandor, en la zona oest del terme. Una séquia limita l'immoble pel nord i un camí pel sud. Una gran quantitat de vegetació, formada por arbustos i canyars impedixen la visió del molí des de la carretera que unix el nucli urbà de l'Eliana amb la Pobla de Vallbona.
Nivel de protecció existent: cap
Estat de conservació: regular
Usos: molí
Estat d'ocupació: parcial
Règim urbanístic: S N U
Règim jurídic: propietat privada
 
Observació d'interés
Interés tipològic: valor ambiental
Interés paisajístic: Incidència visual, organització, caràcter representatiu, interés cultural
 
Site developed with Drupal